Giám định Thương mại

1, Tại sao phải sử dụng dịch vụ Giám định thương mại?

Sử dụng dịch vụ giám định chuyên nghiệp giúp khách hàng giám sát chủ động trong hao hụt hàng hoá trong quá trình vận chuyển, ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo chất lượng từ cảng dỡ đến cảng xếp,… Bên cạnh đó, việc giám định khối lượng, qui cách, phẩm chất cũng có ý nghĩa quan trọng để chứng minh một cách khách quan việc thực hiện nghĩa vụ của người bán, người cung cấp hàng, người sản xuất theo cam kết đã ghi trong Hợp đồng hoặc L/C. Kết quả giám định còn làm cơ sở để thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

2, Đặc điểm của Dịch vụ giám định thương mại:

- Chủ thể tham gia quan hệ giám định có hai bên: Người thực hiện việc giám định hàng hóa và người yêu cầu giám định hàng hóa. Người thực hiện việc giám định hàng hóa phải là thương nhân thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định. Người yêu cầu giám định (khách hàng) có thể là tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước là thương nhân hoặc không phải thương nhân.

- Nội dung của hoạt động giám định là xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, xuất xứ, giá trị hàng hóa; kết quả thực hiện dịch vụ, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch của hàng hóa dịch vụ; các tổn thất và nguyên nhân dẫn đến tổn thất của một hoặc các bên tham gia quan hệ mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

- Kết luận về hiện trạng hàng hóa, dịch vụ thương mại theo yêu cầu của khách hàng có giá trị ràng buộc đối với các bên tham gia quan hệ mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ thương mại. Kết luận này được xác lập dưới hình thức văn bản có tên gọi là chứng thu giám định.

- Giám định là một hành vi thương mại độc lập. Thương nhân thực hiện việc giám định hàng hóa như một nghề nghiệp độc lập và thường xuyên. Thực hiện việc giám định, thương nhân được trả thù lao theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, ngay cả trường hợp giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Liên hệ ngay với ISSQ, Hotline: 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ  dịch vụ giám định thương mại nhanh và tốt nhất.